Vennootschappelijke balans

Vennootschappelijke balans

Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

ACTIVA

31-12-2023

31-12-2022

Immateriële vaste activa

Software

594.404

617.952

Kosten van ontwikkeling

308.860

340.758

903.264

958.710

Materiële vaste activa

Aanpassingen bedrijfsgebouwen

942.611

1.002.191

Machines en transportmiddelen

-

-

Gereedschappen en inventaris

694.973

746.828

1.637.584

1.749.019

Financiële vaste activa

Deelnemingen

1

9.624.169

24.145.298

Lening u/g derden

-

225.000

9.624.169

24.370.298

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Debiteuren

336

2.756

Groepsmaatschappijen

809.001

6.149.759

Belastingen en premies sociale verzekeringen

226.312

261.147

Overige vorderingen en overlopende activa

734.334

463.251

1.769.983

6.876.913

Liquide middelen

38.150.864

9.112.078

52.085.864

43.067.018

PASSIVA

31-12-2023

31-12-2022

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

2

441.000

441.000

Agioreserve

3

2.779.670

2.779.670

Wettelijke reserve

4

941.503

2.247.058

Algemene reserve

5

22.646.505

12.447.875

Resultaat lopend boekjaar

8.880.862

23.093.074

35.689.539

41.008.678

Voorzieningen

Jubileumuitkeringen

89.932

87.905

89.932

87.905

Schulden op korte termijn

Onderhanden werk

-

138.352

Crediteuren

246.747

166.273

Groepsmaatschappijen

6

15.472.297

147

Gelieerde maatschappijen

6.284

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

385.812

1.316.847

Pensioenen

-

-

Overige schulden en overlopende passiva

195.252

348.816

16.306.393

1.970.435

52.085.864

43.067.018