Toelichting geconsolideerde balans

Toelichting geconsolideerde balans

Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

31-12-2023

31-12-2022

Immateriële vaste activa (1)

Boekwaarde per 1 januari

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde

Boekwaarde

Software

617.952

171.647

195.195

594.404

617.952

Kosten van ontwikkeling

340.758

203.363

235.261

308.860

340.758

958.710

375.010

430.456

903.264

958.710

Cumulatieve aanschaffingprijs 31-12-2022

Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2022

Cumulatieve aanschaffingprijs 31-12-2023

Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2023

Software

1.267.307

649.356

1.259.858

665.454

Kosten van ontwikkeling

358.208

17.450

561.571

252.711

1.625.515

666.805

1.821.429

918.165

Materiële vaste activa (2)

Boekwaarde per 1 januari

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde

Boekwaarde

Aanpassingen bedrijfsgebouwen

1.770.202

13.712

210.455

1.573.459

1.770.202

Business Development

125.211

-

27.825

97.386

125.211

Machines en transport middelen

104.888

17.469

15.504

106.853

104.888

Gereedschappen en inventaris

1.060.052

255.584

380.182

935.455

1.060.052

3.060.353

286.765

633.966

2.713.153

3.060.353

Cumulatieve aanschaffingprijs 31-12-2022

Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2022

Cumulatieve aanschaffingprijs 31-12-2023

Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2023

Aanpassingen bedrijfsgebouwen

3.342.949

1.572.746

3.310.189

1.736.730

Business Development

139.124

13.912

139.124

41.737

Machines en transport middelen

202.714

97.826

217.033

110.180

Gereedschappen en inventaris

3.438.777

2.378.725

3.453.794

2.518.340

7.123.564

4.063.209

7.120.140

4.406.987

Financiële vaste activa

31-12-2023

31-12-2022

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen (3)

Netto-vermogenswaarde per 1 januari

1.916.596

6.477.620

Uitkering dividend

-/- 5.813.029

-/- 14.286.270

-/- 3.896.433

-/- 7.808.650

Mutatie naar kortlopende vordering

-

-

Inbreng kapitaal

-

-/- 306.627

Retourstorting kapitaal

-

-

-/- 3.896.433

-/- 8.115.277

Resultaat deelnemingen

4.539.372

10.185.012

Mutatie voorziening in verband met negatief eigen vermogen

-

-/- 153.139

Netto-vermogenswaarde per 31 december

642.939

1.916.596

Lening u/g/ derden (4)

Saldo per 1 januari (incl. kortlopend)

225.000

-

Verstrekkingen gedurende boekjaar

-

225.000

Aflossingen gedurende boekjaar

-/- 225.000

-

-

225.000

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-

-

Saldo per 31 december

-

225.000

De lening is afgelost in 2023.

Voorraden

31-12-2023

31-12-2022

Gereed product (5)

Betreft de aanwezige onverkochte voorraad van reeds opgeleverde projecten.

-

-

Onderhanden werk (6)

Bestede kosten minus gefactureerde bedragen van debet projecten

3.241.023

2.915.159

In de winst-en-verliesrekening is een bedrag voor afwaardering van
voorraden en onderhanden werk begrepen van € 1.282.528

Grond- en hulpstoffen (7)

Betreft de per 31 december aanwezige voorraad hout, plaatmateriaal,
hang- en sluitwerk, metalen platen en profielen.

2.904

2.904

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

31-12-2023

31-12-2022

Onderhanden projecten (8)

Bestede kosten, geactiveerde marge minus voorziening

2.636.171

37.786.035

Gefactureerd op onderhanden projecten

-/- 2.272.756

-/- 35.673.283

363.415

2.112.752

In de onderhanden projecten per 31 december 2023
is € 0 aan rente geactiveerd (2022: € 0).

Gelieerde maatschappijen (9)

58.456

6.283.535

Dit betreft met name de financiering van samenwerkingsverbanden
en deze vorderingen hebben een kortlopend karakter.

Belastingen en premies sociale verzekeringen (10)

Sociale verzekeringen

2.268

-

2.268

-

Overige vorderingen en overlopende activa (11)

Licenties/onderhoudscontracten software

221.661

200.984

Rente

112.968

-

Inkoopbonussen

216.519

183.629

Verzekeringen

117.508

62.244

Leasebedragen

4.228

772

Diverse transitorische posten

144.020

132.156

816.904

579.785

Liquide middelen

Vrije rekeningen

28.847.795

33.781.670

Deposito rekeningen

20.000.000

22.500.000

Geblokkeerde rekeningen

62.937

202.323

Totaalsaldo

48.910.732

56.483.993

PASSIVAZIJDE

Eigen vermogen

De specificatie en het verloopoverzicht van het eigen vermogen zijn, rekening houdend
met RJ 265, opgenomen in de toelichting op de vennootschappelijke balans.

Voorzieningen (12)

31-12-2023

31-12-2022

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Voorziening voor jubileumuitkeringen

Saldo per 1 januari

87.905

81.811

Dotatie/vrijval lopend boekjaar

2.027

6.094

Saldo per 31 december

89.932

87.905

De voorziening wordt om de vijf jaar actuarieel berekend. In 2020 is dit (voor het laatst) gedaan. De overige jaren wordt er een indexatie toegepast, waarbij ook rekening gehouden wordt met de groei van het aantal personeelsleden.

Voorziening voor negatieve waarde deelnemingen

Saldo per 1 januari

193.451

346.590

Toevoegingen

-/- 193.451

-/- 153.139

Vermogensstortingen

-

-

Saldo per 31 december

-

193.451

Totaal voorzieningen

89.932

281.356

Schulden op korte termijn

31-12-2023

31-12-2022

Onderhanden projecten (13)

Bestede kosten, geactiveerde marge minus voorziening

-/- 151.295.650

-/- 111.766.962

Gefactureerd op onderhanden projecten

164.695.598

120.007.443

13.399.948

8.240.481

In de onderhanden projecten per 31 december 2023 is € 0 aan rente geactiveerd (2022: € 0).

Het totaal van de nog te ontvangen facturen bedraagt € 13.399.948. Het totaal van de ontvangen voorschotten bedraagt nihil.

Het totaal van de bedragen die door opdrachtgevers zijn ingehouden op de termijnfacturen indien sprake is van formele ingebrekestelling bedraagt nihil. Het bedrag inzake geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties indien en voor zover deze worden gepresenteerd als onderdeel van de onderhanden projecten bedraagt nihil.

Belastingen en premies sociale verzekeringen (14)

31-12-2023

31-12-2022

Omzetbelasting

3.281.754

1.988.204

Loonbelasting en premieheffing

444.707

1.204.846

Vennootschapsbelasting

1.147.460

2.031.760

Sociale verzekeringen

-

1.184

4.873.921

5.225.994

Overige schulden en overlopende passiva (15)

31-12-2023

31-12-2022

Reservering personeelsgerelateerde kosten

2.591.942

2.838.339

Reservering kosten klachten

236.250

171.903

Accountants- en advieskosten

63.000

55.350

Verzekeringen

-

76.014

Rente

-

-

Diverse transitorische posten

248.186

311.912

3.139.378

3.453.518

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

31-12-2023

31-12-2022

Verstrekte bankgaranties

11.979.865

16.625.772

Verstrekte concerngaranties

3.607.804

182.266

Leaseverplichtingen voor wagenpark en printers

Leaseverplichting voor komend boekjaar

1.792.975

1.704.430

Leaseverplichting over 2e tot en met 5e jaar na balansdatum

2.807.099

2.075.076

Leaseverplichting na 5 jaar na balansdatum

-

24

Huurverplichtingen voor huisvesting

Huurverplichting voor komend boekjaar

1.120.465

921.563

Huurverplichting over 2e tot en met 5e jaar na balansdatum

3.882.050

1.356.077

Huurverplichting na 5 jaar na balansdatum

3.635.499

1.970.914

Licenties voor programmatuur

De verplichting tbv licenties voor komend boekjaar bedraagt

213.791

200.984

Voorwaardelijke verplichtingen

Huurverplichting

-

-

Grondafnameverplichting

-

-

De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van vennootschapsbelasting van Heembouw Bedrijfsruimten West B.V., Heembouw Amersfoort B.V., Heembouw Bedrijfsruimten Zuid B.V., Heembouw Wonen B.V., Hepark B.V., Heembouw Kantoren B.V., Heembouw Ontwikkeling Wonen B.V., Heembouw Ontwikkeling Bedrijfsruimten B.V., Heegro 3 B.V., West-End B.V., Heembouw Deelnemingen B.V., Heembouw Centrumplan B.V. en Heembouw Architecten B.V.

De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van omzetbelasting van Heembouw Bedrijfsruimten West B.V., Heembouw Amersfoort B.V., Heembouw Bedrijfsruimten Zuid B.V., Heembouw Wonen B.V., Heembouw Kantoren B.V., Heembouw Ontwikkeling Wonen B.V., Heembouw Ontwikkeling Bedrijfsruimten B.V., West-End B.V. en Heembouw Architecten B.V.

De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van Heembouw Bedrijfsuimten West B.V., Heembouw Amersfoort B.V., Heembouw Bedrijfsruimten Zuid B.V.,  Heembouw Wonen B.V., Heembouw Kantoren B.V., Heembouw Ontwikkeling Wonen B.V., Heembouw Ontwikkeling Bedrijfsruimten B.V.,  Heegro 3 B.V., West-End B.V. en Heembouw Architecten B.V. In het kader van deze 403-verklaringen zijn deze B.V.'s vrijgesteld van het opmaken van een eigen jaarrekening.

HWO Deelnemingen B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van VOF Rijndijk 86.

De kredietfaciliteit is een gecommitteeerde rekening-courant krediet met ongewijzigde limiet. Voor deze kredietfaciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld: verpanding bedrijfsactiva en vorderingen uit aannemingsovereenkomsten.

Gelieerde maatschappijen

Met de gelieerde maatschappijen Heembouw Beheer B.V., Heevas B.V., Stellar Development C.V. en ARA (ALMELO) C.V. hebben in het boekjaar transacties plaatsgevonden. Dit bestaat uit levering diensten en levering goederen. De transacties zijn gebaseerd op cost-plus methode met uitzondering van de doorbelasting kosten. Deze worden tegen werkelijke kosten doorbelast.

31-12-2023

31-12-2022

Door gelieerde maatschappijen aan Heembouw Groep:

levering diensten

2.639.603

3.079.290

Door Heembouw Groep aan gelieerde maatschappijen:

levering diensten

555.675

356.615

levering goederen

29.678.807

33.972.006