Duurzaam ondernemen en CSRD

Bekijk jaarverslag 2023

Duurzaam ondernemen en CSRD

Onze duurzaamheidsvisie is ons kompas

We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zijn oprecht gedreven om het beter te doen. Dit is onze duurzaamheidsvisie, en ons kompas in wat we doen. Als ontwerpende bouwer zijn we vanaf het eerste ontwerp tot realisatie en onderhoud betrokken. Daarmee kunnen we het verschil maken, voor nu en voor de toekomst.

Onze intrinsieke motivatie om niet alleen het slechte te verminderen, maar juist het goede te versterken, heeft ons doen besluiten om al in dit jaarverslag reeds gedeeltelijk invulling te geven aan de CSRD richtlijnen, en daarover, waar dat al kan, te rapporteren. De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen binnen de Europese Unie om te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria. Hoewel pas verplicht vanaf boekjaar 2025, passen we nu, indien mogelijk, een deel van de CSRD richtlijnen toe in onze verslaglegging over boekjaar 2023.

Het is te gemakkelijk om Europese richtlijnen als deze, alleen af te doen als ‘onnodige regeldruk’. Wij willen het rapporteren volgens de CSRD wet- en regelgeving vooral ook zien als een kans. Een kans om de waarde van duurzaam ondernemen aan te tonen, en vergelijkbaar te maken. Om open en transparant te laten zien, hoe wij daadwerkelijk invulling geven aan onze ambitie een positieve impact te maken op mensen, hun leefomgeving en de natuur, past bij onze cultuur. We zijn ons ervan bewust dat, juist omdat we met deze manier van rapporteren een beetje voorop lopen, we mogelijk nog niet op alle aspecten van de CSRD volledig zijn. Maar dit pionieren en ontdekken past bij onze drang naar continu verbeteren.

Hoe wij waarde toevoegen

Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Dat is onze ‘why’, daar komen wij ’s ochtends ons bed voor uit. Samen met onze collega’s en leveranciers zetten wij al onze kennis en ervaring in, om voor onze klanten een woon- of werkomgeving te creëren en realiseren, waar ze zich thuis voelen. Een positieve impact maken op mensen, hun leefomgeving en de natuur, is wat ons drijft. Dat betekent niet alleen het slechte verminderen, maar juist het goede meer versterken. Dat doen wij vanuit onze filosofie van ontwerpende bouwer. Het bedenken, ontwerpen, realiseren en onderhouden van gebouwen en omgeving zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

In het rapporteren van de CSRD datapunten hebben wij dezelfde reikwijdte (consolidatiekring) toegepast als voor onze geconsolideerde jaarrekening, tenzij anders aangegeven.

Waardecreatiemodel

Met een waardecreatiemodel kunnen bedrijven meer scherpte aanbrengen in een (duurzaamheids)strategie en in de juiste focus. De uitkomst van dit model vormt de kapstok om de juiste indicatoren (KPI’s) te bepalen en daarmee de juiste sturing te kunnen geven aan de toegevoegde waarde, die de onderneming wil realiseren. Ons waardecreatiemodel geeft eveneens het inzicht in de manier waarop wij werken en waar wij sturing aan geven, om ons ultieme doel ‘plekken creëren waar mensen willen zijn’ te realiseren.

Centraal staat de manier waarop wij werken en ons eigen Heembouw huis (model) laat de samenhang zien, in wie wij zijn, waar we naar toe gaan, en hoe en onder welke condities wij ons werk organiseren. De verschillende elementen waaruit het huis bestaat, versterken elkaar, het systeem werkt als één samenhangend geheel. Het één kan niet zonder het ander.

Input en output

De input van het waardecreatiemodel bestaat uit alles wat we nodig hebben, om voeding te geven aan ons waardecreatie proces. Zoals grondstoffen en materialen, en de denk- en menskracht, die we nodig hebben voor het creëren en realiseren van onze gebouwen en projecten. Ondersteund door een goede en solide financiële basis en een krachtige cultuur. Onze sterk betrokken en bevlogen mensen zijn daarin de belangrijkste succes factor.

De output bestaat uit onze prestaties op onze strategische aandachtsgebieden: mensen, klanten, continuïteit en omgeving. Dat zijn onze financiële resultaten, maar bijvoorbeeld ook de minstens zo belangrijke klant- en medewerkerstevredenheidsscores. Op het gebied van omgeving hebben we ambitieuze doelen, waarmee we inzetten op een positieve impact op mens en de planeet. En met als uiteindelijk einddoel, te ontwerpen en te bouwen met een positieve footprint.

Uiteindelijk heeft onze output eveneens invloed op een aantal maatschappelijke (lange termijn) vraagstukken. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Opgesteld door de Verenigde Naties, zijn ze een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Sustainable Development Goals

De volgende SDG’s zijn voor Heembouw het meest relevant, waarbij we tevens hebben aangeven welke invulling wij als Heembouw aan deze SDG’s kunnen geven:

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn:
Door onder andere onze natuurinclusieve ontwerpen, waarbij we natuurlijke elementen integreren in, aan of bij onze gebouwen, die bijdragen aan de biodiversiteit en ook aan de beleving en welzijn van de gebruikers. Voor onze eigen organisatie zetten we eveneens in op het leveren van een positieve bijdrage aan het werkgeluk en vitaliteit van onze medewerkers.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie:
Door onder andere in onze gebouwontwerpen steeds meer in te zetten op het verlagen van het energieverbruik en de gebouwen zo energieneutraal mogelijk op te leveren.

SDG 8: Waardig werk en economische groei:
Door onder andere goed werkgeverschap, met veel aandacht voor ontwikkeling en welzijn van onze medewerkers, tegen een eerlijke en marktconforme beloning. Dit uitgangspunt geldt ook voor onze (strategische) partners en leveranciers, waarmee wij samenwerken. We bieden iedereen, die voor en met ons werkt, een veilige werkomgeving.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen:
Door onder andere onze inzet op natuurinclusief ontwerpen en bouwen, en daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid van de omgeving. In onze woonprojecten zetten we ons in, een buurt te creëren met aandacht voor het welzijn en de sociale veiligheid van de bewoners. Via stichting Heembouw|familie van Berkel ondersteunen we organisaties en initiatieven die zich richten op onderwijs, zorg, cultuur, natuur&duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie:
Door onder andere in te zetten op een lage MPG-score en in onze ontwerpen te kiezen voor de strategie van reduce, reuse en recycle; en het afval op de bouw te reduceren. Hiermee verlagen we de druk op het milieu en de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen.

SDG 13: Klimaatakkoord Parijs:
Door onder andere onze actieve inzet op reductie van emissie, op, en van en naar de bouwplaats. En ook de verdergaande reductie op de emissie van onze eigen panden. Zo verlagen we de CO2-uitstoot en dragen we bij aan de aanpak van de milieucrisis.

SDG 15: Bescherming van het leven op het land, ecosystemen:
Door onder andere in te zetten op (constructieve) houtbouw en in al onze ontwerpende bouwer projecten natuurinclusief te ontwerpen en bouwen, en daarmee de lokale flora en fauna te versterken en zelfs op plekken de lokale ecosystemen beter te maken dan ze waren.

Dit waardecreatiemodel, met de lange termijn focus op de relevante SDG’s, geeft goed weer hoe de ’loop’ in de waardecreatie bij Heembouw tot stand wordt gebracht en op welke ’output’ Heembouw stuurt, om de gewenste beweging in gang te zetten, mede in relatie tot de relevante beoogde lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen. Waarbij deze doelstellingen ook aansluiting vinden bij de lange termijn doelstellingen van het bedrijf. Hieruit vloeien ook de benodigde KPI’s voort, die binnen de ruimte van de verschillende rapportage vereisten (in de tijd) vormgegeven moeten worden, zodat hier de juiste sturende werking vanuit gaat.