GRI-inhoudsindex

Bekijk jaarverslag 2023

GRI-inhoudsindex

GRI-inhoudsindex

GRI Standaard #

Disclosure

Hoofdstuk / toelichting (Pagina)

Omissie / toelichting jaarverslag 2023

GRI 1

Gebruiksverklaring

Heembouw Holding B.V. rapporteert de informatie in deze GRI-inhoudsindex voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 met referentie naar de GRI-standaarden.

Gebruikte GRI 1

GRI 1: Foundation 2021

GRI 2 - General disclosures

Organisatieprofiel en rapportage

2-1

Organisatiedetails

Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat - Algemeen
Governance

2-2

Entiteiten in de rapportage

Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat - Algemeen

Entiteiten in de financiële rapportage zijn gelijk aan de entiteiten in de duurzaamheidsinformatie.

2-3

Rapportageperiode, frequentie en contactpersoon

a/b. Grondslagen - Algemeen (jaarlijks opgesteld).
c. Overige gegevens (ondertekening)
d. Colofon

2-4

Foutherstel van informatie

Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat - Algemeen

Er is geen sprake van foutherstel in het jaarverslag 2023.

2-5

Externe assurance

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Er is geen assurance verstrekt bij dit jaarverslag voor wat betreft de niet-financiële informatie. BDO Audit & Assurance B.V. heeft een controleverklaring afgegeven over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening en andere informatie. (jaarrekening-controleverklaring)

Activiteiten en werknemers

2-6

Activiteiten, waardeketen en andere bedrijfsrelaties

a. Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat - Algemeen
b/c/d. Klantgroepen in 2023.
Hoe wij waarde toevoegen

2-7

Medewerkers

a. Mens en maatschappij - Man/vrouw verhouding
b. Mens en maatschappij - Personeelsbezetting, instroom en verloop
c. Mens en maatschappij - Personeelsbezetting, instroom en verloop & Man/vrouw verhouding
d/e. Mens en maatschappij (gehele hoofdstuk)

a. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland en daarom niet gesplitst naar geografische regio
b. Enkel de voor Heembouw meest relevante kerncijfers zijn gepresenteerd. De voorgestelde dwarsdoorsneden volgens GRI 2-7 horen daar niet bij.
c. Medewerkergegevens op basis van headcount gepresenteerd.

2-8

Inleen- en uitzendkrachten

De impact van inleen- en uitzendkrachten in de totale medewerkerpopulatie is beperkt. Hier is dan ook geen verdere toelichting op gegeven.

Governance

2-9

Governance-structuur en -samenstelling

Bestuur van de organisatie en Raad van Commissarissen
Governance

2-10

Bepaling en selectie hoogste governance-orgaan

Bericht namens de RVC over 2023 -
Mens en maatschappij - Diversiteit en inclusie & Man/vrouw verhouding

2-11

Zetel van het hoogste governance-orgaan

Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat - Algemeen

2-12

Rol van het hoogste governance-orgaan in toezicht op impactmanagement

Milieu en omgeving, Bestuursverslag-strategie
Bestuursverslag-financieel beleid en risicobeheer

2-13

Delegeren van impactmanagement

Milieu en omgeving

2-14

Rol van het hoogste governance-orgaan in duurzaamheidsrapportage

Bestuursverslag 2023

2-15

Belangenverstrengeling

Milieu en omgeving

Er is geen sprake van een geformaliseerd proces voor het voorkomen, detecteren en mitigeren van belangenverstrengeling op het gebied van de duurzaamheidambities van Heembouw.

2-16

Communicatie over kritieke zorgen

Mens en maatschappij - VGM incidenten
Bestuursverslag-financieel beleid en risicobeheer
Governance-gedragscode en klokkenluidersregeling

2-17

Collectieve kennis van het hoogste governance-orgaan

Milieu en omgeving & Bestuur van de organisatie

2-18

Evaluatie van de prestaties van het hoogste governance-orgaan

Bericht namens de Raad van Commissarissen over 2023

Er wordt niet gerapporteerd over de uitkomsten van de evaluatie van het bestuur door de Raad van Commissarissen.

2-19

Beloningsbeleid

Bezoldiging Bestuurders en Commissarissen

Er wordt niet gerapporteerd over het beloningsbeleid.

2-20

Proces om bezoldiging te bepalen

Er wordt niet gerapporteerd over het beloningsbeleid.

2-21

Jaarlijkse bezoldigingsratio

Bestuursverslag-waardecreatiemodel goed werkgeverschap

Er wordt niet gerapporteerd over de jaarlijkse bezoldigingsratio

Strategie, beleid en handelswijzen

2-22

Statement inzake duurzaamheidsstrategie

Strategie, Heembouw en CSRD en Bestuursverslag 2023

2-23

Beleidstoezeggingen

Strategie en Heembouw en CSRD

2-24

Inbedden van beleidstoezeggingen

Strategie en Heembouw en CSRD

2-25

Processen om negatieve impacts te herstellen

Strategie en Heembouw en CSRD

2-26

Mechanismen voor het zoeken van advies en benoemen van bezorgdheid

Menselijk kapitaal - VGM incidenten
Governance-gedragscode en klokkenluidersregeling

2-27

Voldoen aan wet- en regelgeving

Governance

Er is geen sprake van materiële gevallen van non-compliance gedurende het verslaggevingsjaar.

2-28

Lidmaatschappen van verenigingen

Colofon

Stakeholder engagement

2-29

Benadering van stakeholders

Heembouw en CSRD-stakeholderstabel

2-30

Collectieve arbeidsovereenkomsten

Menselijk kapitaal - Personeelsbezetting, instroom en verloop

GRI 3 - Material topics

3-1

Proces om materiële thema's te bepalen

Bestuursverslag-Strategie
Heembouw en CSRD-materiële onderwerpen

3-2

Lijst van materiële thema's

Bestuursverslag-Strategie
Heembouw en CSRD-materiële onderwerpen

Materiële thema's

3-3

Klanten

Bestuursverslag-Klantgroepen in 2023& hoe wij waarde toevoegen
Mens en maatschappij- Klanten en eindgebruikers

Eigen indicator

Gemiddeld klantcijfer

Bestuursverslag-strategie
Mens en maatschappij: klanten en eindgebruikers

Eigen indicator

NPS-score

Bestuursverslag-strategie
Mens en maatschappij: klanten en eindgebruikers

3-3

Mensen

Bestuursverslag 2023
Mens en maatschappij

Eigen indicator

Medewerkersbetrokkenheid

Bestuursverslag 2023
Mens en maatschappij

Eigen indicator

Medewerkersbevlogenheid

Bestuursverslag 2023
Mens en maatschappij

3-3

Omgeving

Bestuursverslag 2023
Milieu en omgeving

Eigen indicator

MPG-score

Bestuursverslag 2023
Milieu en omgeving

Eigen indicator

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen

Bestuursverslag 2023
Milieu en omgeving

Eigen indicator

Emissie-reductie op, van en naar de bouwplaats

Bestuursverslag 2023
Milieu en omgeving

Eigen indicator

Reductie plastic afval op de bouwplaats

Bestuursverslag 2023
Milieu en omgeving