Governance

Risicomanagement

Governance gaat over behoorlijk bestuur van een onderneming en de verantwoording over het gevoerde beleid aan alle stakeholders. Heembouw heeft een dualistisch bestuursmodel, waarbij sprake is van scheiding tussen directie en toezichthouders. De directie heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het handelen van de directie. Heembouw heeft een groepsbreed governancebeleid, waarbij Heembouw compliant wil zijn aan wet- en regelgeving en aan de gedragscode van Bouwend Nederland en de daar op gebaseerde bedrijfscode van Heembouw. Heembouw handelt niet in materieel, producten en diensten die op bepaalde markten verboden zijn.

Maar ook onze sterke bedrijfscultuur is een stevige basis onder het risicomanagement. Integriteit en vertrouwen zijn voorwaarden voor het behalen van onze doelen en heeft betrekking op al onze activiteiten. Dat geldt niet alleen tussen Heembouw en haar medewerkers, maar zeker ook tussen Heembouw en al haar stakeholders.

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het governanceraamwerk van Heembouw. In ons risk-control framework zijn richtlijnen en procedures opgenomen, alsmede een uitgebreide procuratieregeling. Onze interne risicobeheersings- en (ISO) kwaliteitssystemen worden blijvend getoetst en verder geoptimaliseerd als onderdeel van onze bedrijfsbrede projectaudits. De beheersing van projectrisico’s tijdens het gehele proces blijft hierin een zeer belangrijk uitgangspunt. In aanvulling op de interne controles worden ook externe audits uitgevoerd. Heembouw heeft een fiscaal monitoringplan opgesteld en het HT convenant gecontinueerd met de Belastingdienst.

In 2023 heeft Heembouw intern een fraude risico analyse gemaakt. Hieruit is gebleken dat het risico op fraude, met goede beheersingsmaatregelen en een integere bedrijfscultuur, zeer laag is. In het afgelopen boekjaar hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Financieel beleid en risicobeheer

De uitspraak van de Raad van State eind 2022 dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten, heeft tot gevolg dat voor elk bouwproject moet worden aangetoond dat de realisatie niet bijdraagt aan een vergroting van de stikstofuitstoot. Dit blijft een risico op vertraging in de vergunningverlening voor nieuwe projecten. We hebben in ieder geval de kennis in huis om de juiste berekeningen te maken en daarmee de mogelijk negatieve effecten te beperken en voortijdig hierop te kunnen anticiperen.

Ook de netcongestie kan een negatieve invloed hebben op de planning en de voortgang van bouwprojecten en kan leiden tot inefficiënt gebruik van energie of gebruik van minder duurzame energie en tot extra kosten. Ondanks deze onzekerheden heeft Heembouw tot dusver de projecten grotendeels kunnen produceren volgens planning. We onderzoeken dit vroegtijdig, we vragen op tijd aan en we kunnen tijdelijke oplossingen bieden.

Heembouw staat er financieel zeer goed voor. Onze liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit zien er zeer gezond uit. Het continu aandacht hebben voor het adequaat managen van onze processen en ons werkkapitaal en het optimaliseren van onze kredietstructuur is dan ook van groot belang. Daarnaast blijft het financieel beleid van Heembouw (onveranderd) er op gericht, met een verantwoord risico, een goed rendement op onze projecten te realiseren. Verantwoord risicobeheer blijft dan ook zeer belangrijk als het gaat om de realisatie van onze operationele en financiële doelen.

Wij houden vast aan het uitgangspunt bij ons financieel beleid, om financiële risico’s ten aanzien van rente en debiteuren niet af te dekken met financiële instrumenten.

Als belangrijkste bedrijfsrisico’s zien wij markt- en kredietrisico’s. Ook het niet afnemende risico op cybercrime blijft een belangrijk aandachtspunt. In de navolgende paragraaf wordt verder inzicht gegeven in de voor Heembouw belangrijkste, mogelijke bedrijfsrisico’s en de wijze waarop deze risico’s worden beheerst.

Risicoparagraaf

Hierin worden de belangrijkste mogelijke bedrijfsrisico’s van Heembouw met haar beheersings-maatregelen en risicoprofiel per bedrijfsrisico toegelicht.

Complexe geïntegreerde totaaloplossingen
Heembouw biedt met (grote) regelmaat complexe geïntegreerde totaaloplossingen aan de klant. Dit brengt voor Heembouw niet alleen bouwtechnische risico’s met zich mee, maar ook andersoortige (financiële) risico’s. Goede en verantwoorde contract- en projectbeheersing blijft dan ook van belang, waarbij de juiste afwegingen moeten worden gemaakt binnen de projectteams, welke (nieuwe) werken worden aangenomen en onder welke voorwaarden. Bij het accepteren van grote en/of complexe projecten en het aangaan van samenwerkingen met partners is screening op compliance en financiële soliditeit van groot belang. Grotere projecten zijn alleen acceptabel met de juiste partners en een passende contractvorm met bijbehorende juiste risicoverdeling. De mogelijke financiële impact is daarmee goed beheersbaar. Onze risicobereidheid in dit risico wordt als medium ingeschat. Het huidige risicoprofiel sluit aan bij het gewenste risicoprofiel.

Informatierisico’s
Heembouw verwerkt steeds grotere hoeveelheden informatie en data, veelal digitaal, maar soms ook nog analoog. Het belang van een goede beveiliging van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van persoons- en bedrijfsgegevens, en de continuïteit hiervan, spreekt voor zich. Heembouw heeft een goed werkend informatiebeveiligingsbeleid om dit te waarborgen. Tevens is Heembouw voortdurend bezig met het nemen van de nodige maatregelen om het bedrijf en haar gegevens zo goed mogelijk te beschermen en om zo goed mogelijk bestand te zijn tegen de mogelijke effecten van cybercrime. Daarnaast legt Heembouw afspraken rondom het (commercieel) gebruik van data tijdens, maar ook met name na beëindiging van de contractperiode, goed vast in de contracten met haar data leveranciers en haar klanten. Onze risicobereidheid in dit risico is laag. Het huidige risicoprofiel sluit aan bij het gewenste risicoprofiel.

Prijsrisico’s
Prijsfluctuaties op de inkoop blijft een aannemelijk bedrijfsrisico voor Heembouw. De (vaste) partners en leveranciers van Heembouw (blijven) een belangrijke rol spelen in de verkoop- en realisatiefase van onze projecten. Heembouw heeft meerdere raamovereenkomsten met verschillende strategische partners, waarin alle project overstijgende afspraken zijn vastgelegd, waaronder het ondervangen van eventuele grote prijsstijgingen. Door optimaal en langdurig samen te werken met onze strategische partners, is Heembouw beter in staat prijsfluctuaties het hoofd te bieden. Onze risicobereidheid in dit risico wordt als medium ingeschat. Het huidige risicoprofiel van dit risico sluit aan bij het gewenste risicoprofiel.

Kredietwaardigheidsrisico’s
Heembouw heeft stringente procedures om de kredietwaardigheid van haar (mogelijke) opdrachtgevers en leveranciers te bepalen, waarbij deze procedures jaarlijks worden beoordeeld en waar nodig herijkt. Ter beheersing van dit kredietrisico wordt (mede) gebruik gemaakt van erkende (financiële) instellingen, die zich op het leveren van kredietinformatie hebben toegelegd. Daarnaast voert Heembouw ook zelf uitgebreide kredietwaardigheidschecks uit om mogelijke (financiële) risico’s te mitigeren. Onze risicobereidheid in dit risico wordt als laag ingeschat. Het huidige risicoprofiel sluit in ieder geval aan bij het gewenste risicoprofiel.

Grondposities en voorraad gereed product
Heembouw heeft eind 2020 een kleine grondpositie aangekocht en deze derhalve op de balans staan. Heembouw beschikt niet over voorraden gereed product, zoals ook uit de geconsolideerde balans over 2023 kan worden opgemaakt. Bij de waardering van grondposities en voorraden gereed product is er desalniettemin altijd een mogelijkheid, dat deze waardering lager uitvalt. De financiële impact van dit risico is en blijft goed beheersbaar. Onze risicobereidheid in dit risico wordt als laag ingeschat en het huidige risicoprofiel sluit daarop aan.

Beschikbaarheid duurzaam inzetbare arbeid
We hebben te maken met schaarste op de arbeidsmarkt in de bouw. Het invullen van vacatures en het vinden van de juiste capaciteiten blijft een uitdaging. Dit geldt ook voor onze strategische partners en onderaannemers. Een gebrek aan voldoende capabele arbeidskrachten kan bovendien een negatieve impact hebben op de sociale en fysieke veiligheid van mensen. Door gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen in de keten en aandacht te besteden aan alle aspecten van veiligheid en te focussen op integer en bewust veilig handelen, proberen wij deze risico’s te mitigeren. Wij spreken onze partners aan op onveilig handelen, maar ook, indien nodig, op de arbeidsomstandigheden en -veiligheid van hun mensen op onze bouwplaatsen. Wij hanteren onze bedrijfscode ook voor inleners en onderaannemers. Onze risicobereidheid hierin is laag en sluit aan bij het huidige risicoprofiel.

Geen van de bovengenoemde risico’s hebben zich in 2023 voorgedaan op een wijze dat dit significante impact heeft gehad op de onderneming.