Heembouw en CSRD

Bekijk jaarverslag 2023

Heembouw en CSRD

Nieuwe rapportagevereisten onder de CSRD

In november 2022 heeft de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. In deze nieuwe richtlijn staat dat bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens, milieu en zakelijk gedrag. De CSRD-richtlijn moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie en daarmee leiden tot meer en betere investeringen in duurzame oplossingen. De CSRD beschrijft niet alleen de duurzaamheidsonderwerpen, maar geeft ook aan op welke wijze daarover gerapporteerd dient te worden en in welk format dit moet gebeuren. Deze voorschriften zijn vastgelegd in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Heembouw heeft het afgelopen jaar een belangrijke eerste stap gemaakt in de voorbereiding op de implementatie van CSRD in de organisatie, alswel ten behoeve van de externe verslaggeving. Hoewel wij pas over het boekjaar 2025 volgens deze richtlijn moeten rapporteren, heeft Heembouw er toch voor gekozen om al in dit jaarverslag de eerste stappen te zetten richting dit nieuwe format en een eerste aanzet te doen tot de invulling van de nieuwe rapportagevereisten onder de CSRD.

Wij zien het belang van de mondiale doelstellingen, waaraan de CSRD wet- en regelgeving invulling tracht te geven. Om vanuit de bedrijven de juiste bewegingen op de belangrijke duurzaamheidthema’s te kunnen maken, moeten we als branche, als keten, als Nederland en dus ook als Europa helder hebben, dat deze doelstellingen niet zelfstandig kunnen worden gerealiseerd. Dit is een opgave, waarvoor bedrijven en overheden de handen in elkaar moeten slaan om de gewenste bewegingen op dit gebied te bewerkstelligen. De CSRD-richtlijnen dwingen nadrukkelijk af, dat deze samenhang inzichtelijk wordt gemaakt en de benodigde samenwerking op de diverse thema’s worden geactiveerd. Daarmee maakt de CSRD de hele waardeketen verantwoordelijk voor het behalen van deze duurzaamheidsdoelstellingen. Ondanks dat de intrinsieke motivatie voor de genoemde duurzaamheidsambities bij Heembouw de boventoon voert, ziet Heembouw derhalve ook de meerwaarde van de “dwang”, die CSRD afroept, om de nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen in de waardeketen gezamenlijk te realiseren.

Heembouw heeft er dus nadrukkelijk voor gekozen om reeds vroegtijdig te anticiperen op deze nieuwe wet- en regelgeving en hierdoor is onder andere de indeling van het jaarverslag op bepaalde plekken afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren.

Onze stakeholders

Met drie uiteenlopende klantgroepen Bedrijfsruimten, Wonen en Kantoren en met Heembouw Architecten als integraal onderdeel van de klantteams, hebben we te maken met een brede groep stakeholders, zoals onder meer ontwikkelaars, investeerders, beleggers, woningcorporaties en overige opdrachtgevers, medewerkers, en (strategische) partners. Ook brancheverenigingen, onderwijsinstellingen, overheden en particuliere kopers en eindgebruikers zijn voor Heembouw belangrijke stakeholders. Met al deze belanghebbenden werken we op verschillende manieren samen. De uitdagingen en de ontwikkelingen, die we doormaken, zijn uitdagingen door de hele keten heen en het is van belang dat we nog intensiever gaan samenwerken met alle bij Heembouw betrokken partijen. En om onze duurzaamheidsdoelstellingen op de verschillende vlakken te kunnen realiseren, hebben we ook de gehele keten nodig.

Met al onze stakeholders hebben wij gedurende het jaar meerdere contactmomenten, waarbij de intensiteit van deze contactmomenten per stakeholder wisselt. Wij delen en wisselen kennis en informatie met elkaar uit, om gezamenlijk tot de juiste oplossingen en innovaties te komen. De contacten met onze stakeholders zijn veelal gestructureerd, maar vinden afhankelijk van het onderwerp ook (soms) ad hoc plaats. Onze belangrijkste stakeholders zijn hieronder in de tabel weergegeven:

Stakeholder analyse

Stakeholder

Wie

Contact- en informatiemomenten

Opdrachtgevers en eindgebruikers

Ontwikkelaars, investeerders, beleggers, woningcorporaties, particuliere kopers en overige opdrachtgevers en eindgebruikers

Regelmatig contact in de voortgang van projecten
Evaluaties en klanttevredenheidsonderzoek
Gebruikerstevredenheidsonderzoek na een jaar
Bewonerstevredenheidsonderzoeken
Project (referentie) bezoeken
Klant events
Digitale nieuwsbrief

(Strategische) Partners

(Strategische) partners, leveranciers, onderaannemers en partnerships

Regelmatig contact tijdens de voortgang van projecten
Partner events
Kennis- en innovatiesessies
Regelmatige evaluaties en relatiebeheer
Digitale nieuwsbrief

Medewerkers

Werknemers, uitzendkrachten, zzp-ers, stagiairs en detacheerders

Jaarlijks medewerkersonderzoek
Young Heembouw
Formele personeelsbijeenkomsten (zoals Heembouw Talks,
Get Together, klantgroepdagen)
Informele personeelsbijeenkomsten
Ontwikkelprogramma’s en Heembouw Academy
(G)OR bijeenkomsten
Interne media zoals intranet PLEK, Heembouw magazine

(semi) Overheden

Gemeenten, Provincies en (semi) overheden

Vergunningsaanvragen
Input voor gebiedsontwikkelingen en bestemmingsplannen
Toetsing haalbaarheidsstudies
Aanbestedingen en selecties

Toezichthouders

Autoriteit Persoonsgegevens, Belastingdienst, AFM, Inspectie SZW, Omgevingsdiensten, RVO, ISO en FSC Nederland

Audits
Informeren
Kennisuitwisseling

Onderwijsinstellingen

Universiteiten en Hogescholen, MBO opleidingen, basisonderwijs

Ruud van Berkel Award
Stageplaatsen
Voorlichten
Presentaties
Kennisdelen
Digitale nieuwsbrief jong talent
Gastlessen

Verzekeraars en kredietinstellingen

Borginstellingen, Banken en Verzekeringsmaatschappijen 

Regelmatige overlegmomenten
Regelmatige toelichting op (financiële) resultaten

Brancheorganisaties

Bouwend Nederland, DGBC, BNA, Bewuste Bouwers

Lidmaatschappen
Intentieverklaring ‘materiaalgebonden emissies’
Kennisuitwisseling

Materiële onderwerpen

Zoals reeds aangegeven is Heembouw het afgelopen jaar gestart met de voorbereiding op de volledige implementatie van de CSRD wet- en regelgeving. Een belangrijk onderdeel van de CSRD betreft het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse. Daarmee wordt in kaart gebracht met welke onderwerpen de organisatie een significante impact maakt op de omgeving, het milieu en de mensen. De zogenaamde dubbele materialiteit wil zeggen, dat je als organisatie niet alleen kijkt naar het financiële resultaat van de activiteiten van de onderneming en de effecten die de omgeving op haar financiële resultaten heeft, maar juist ook naar de impact, die de organisatie heeft op haar omgeving en alles wat daarin leeft. Een onderwerp is materieel vanuit financieel perspectief als het materiële financiële gevolgen op de organisatie heeft, of kan hebben. Vanuit impactperspectief is iets materieel wanneer onze activiteiten, dan wel de activiteiten in onze keten, materiële werkelijke of potentiële positieve en negatieve effecten hebben op mens of milieu, op de korte-, middellange en lange termijn. De onderwerpen die zijn geselecteerd zijn onderwerpen, die de financiële prestaties van Heembouw beïnvloeden en passen in de strategie van Heembouw voor 2024 | 2026. Van deze onderwerpen hebben wij een longlist opgesteld, die zijn oorsprong kent in de belangrijkste onderwerpen uit het strategisch plan 2024 | 2026. Vervolgens hebben wij een aantal van onze strategische partners, medewerkers en opdrachtgevers gevraagd om input te geven op deze materiële onderwerpen van Heembouw, om te bepalen welke invloed deze onderwerpen hebben op de eigen doelstellingen van de betreffende stakeholders. Hieruit is een shortlist ontstaan met de belangrijkste onderwerpen (prioritering). Deze onderwerpen zijn weergegeven in onderstaande tabel met een verwijzing naar de bijbehorende ESRS. De analyse die wij gemaakt hebben, moet in 2024 verder uitgewerkt worden (validering), met al onze stakeholders, zodat wij kansen, risico’s en impact betrouwbaar in kaart kunnen brengen en wij, in samenhang met onze stakeholders kunnen bepalen, waar onze belangrijkste (financiële) kansen en uitdagingen liggen in de keten.

Materiële onderwerpen ESRS

Connectiviteitsmatrix en onze missiedoelen

We willen een positieve impact hebben op het leven van mensen, hun leefomgeving en de natuur. Dit is ons kompas in alles wat we doen. Onze strategische keuzes en missiedoelen op het gebied van klanten, mensen, continuïteit en omgeving veranderen dan ook niet door de komst van de CSRD. Wel worden ze wat anders gepresenteerd, om uiteindelijk op basis van de structuur van de ESRS in 2025 te kunnen voldoen aan de CSRD wet- en regelgeving.

Het beleid, de acties en de doelstellingen, die Heembouw reeds heeft op de verschillende materiële onderwerpen, worden in dit verslag over 2023 nader toegelicht vanaf deze pagina (new window).

In de connectiviteitsmatrix wordt duidelijk gemaakt hoe onderdelen als strategie, materiële thema’s, doelstellingen, kansen en risico’s en de SDG’s met elkaar samenhangen. In de connectiviteitsmatrix van Heembouw worden de bestaande doelen van Heembouw gecombineerd met de ESRS doelen, en wordt de relatie gelegd en het inzicht gegeven, hoe de verschillende relevante onderwerpen zich verhouden tot de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Connectiviteitsmatrix