Natuur en omgeving

Bekijk jaarverslag 2023

Natuur en omgeving

Onze impact


“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zijn oprecht gedreven om het beter te doen.” Als ontwerpende bouwer zijn we van het eerste ontwerp tot realisatie en onderhoud betrokken. We kunnen daarmee een groot verschil maken. Gebouwen leggen een fors beslag op ruimte en grondstoffen.

Onze invloed hierop begint al bij de analyse van de klantvraag en loopt door tot op de bouwplaats en het uiteindelijke gebruik. Met onze integrale aanpak, hebben we invloed op de duurzame prestaties in de gehele ‘gebouwencyclus’.

Verantwoord materiaal gebruik

We kiezen bewust voor de toepassing van (circulair) materiaal en verdere reductie van afval. Dat kan door te werken met hergebruikte materialen, of natuurlijke (biobased) materialen, maar ook door het toepassen van nieuwe producten, die in de toekomst weer kunnen worden geremonteerd. Daarbij sturen we op een MPG-score (new window) (milieu prestatie gebouwen) die lager is dan de norm. In 2023 scoorden onze projecten gemiddeld 53% beter dan de wettelijke norm van 1,0 voor utiliteitsbouw en 0,8 voor woningbouw.

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop wij onze projecten aanpakken. Het integreren van natuur in onze projecten, met onder andere groene gevels, overvloedige beplanting, diervriendelijke buitenverlichting en nestkasten, bevordert de lokale biodiversiteit. In samenwerking met landschapsarchitecten en ecologen zorgen we ervoor dat deze ingrepen naadloos aansluiten op de lokale flora en fauna. Inmiddels is al 71% van onze ontwerpende bouwer projecten natuurinclusief ontworpen (new window). Dat aandeel willen we verhogen en al onze ontwerpende bouwer projecten op deze manier ontwerpen en realiseren. Dat begint al bij de kavelstudie. We maken daarvoor gebruik van data, die al beschikbaar is over de locatie, zoals de bodemgesteldheid van de locatie en de aanwezige flora en fauna.

Zo kunnen we al in een vroegtijdig stadium in ons ontwerp maatregelen nemen voor klimaatadaptatie, versterken van de lokale biodiversiteit en de belevingswaarde voor de gebruikers en omwonenden opnemen. De klantgroep Wonen zet tools in, die gebruik maken van data van bestaande wijken, om de natuurinclusieve ingrepen voor het welzijn van bewoners voor haar opdrachtgevers inzichtelijk te maken.

Positieve(re) footprint

We willen naar een emissie-vrije bouwplaats en zetten in op de reductie van onze uitstoot op, van en naar de bouwplaats. Dat betekent dat we op de bouwplaats bijvoorbeeld inzetten op emissieloos materieel (new window). Hoewel dit steeds meer beschikbaar komt, is het nog niet altijd mogelijk om op een bouwplaats volledig emissieloos te werken. Dan sturen we op het gebruik van duurzame brandstoffen. Voor onze eigen bedrijfsvoering zijn we verder gegaan met de elektrificering van ons wagenpark. Een deel van het bedrijfswagenpark is alweer verder geëlektrificeerd, en de verwachting is dat rond de bouwvak van 2024, de laatste fossiele bedrijfswagens zijn vervangen, waarmee onze bedrijfswagenvloot volledig elektrisch is. Voor de lease-auto’s geldt dat inmiddels 75% volledig elektrisch is. Het beleid is gericht op elektrisch of plug in hybride, en uiteindelijk volledig elektrisch. Hiermee maken we zelf ook weer een hele mooie stap in onze duurzaamheidsdoelstelling om de CO2-uitstoot van en naar onze bouwplaatsen te reduceren.