Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming)
Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

2023

2022

Netto-liquiditeiten per 1 januari

56.483.993

44.458.422

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

6.953.753

20.667.075

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen

1, 2

1.064.422

910.423

- Mutaties van voorzieningen

12

-/- 191.424

6.094

- Mutatie (niet) gerealiseerde waardeveranderingen

-

-

872.998

916.517

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie handelsvorderingen

-/- 4.483.854

1.719.286

- mutatie overlopende activa

9, 11

5.978.760

-/- 2.447.694

- mutatie voorraden en onderhanden projecten

5, 6, 7, 8, 13

6.582.940

1.512.452

- mutatie handelsschulden

-/- 11.353.456

3.529.963

- mutatie schuld belastingen en sociale premies

10, 14

529.959

619.864

- mutatie overlopende passiva

15

-/- 334.052

116.231

-/- 3.079.703

5.050.102

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

4.747.048

26.633.694

Ontvangen interest

19

438.391

237.661

Ontvangen dividend

3

5.813.029

14.286.270

Betaalde interest

20

-/- 1.117

-/- 171.642

Betaalde winstbelasting

15, 21

-/- 3.933.837

-/- 8.320.986

2.316.466

6.031.303

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.063.514

32.664.997

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Leningen aan gelieerde maatschappijen

-

-

Investeringen in immateriële vaste activa

1

-/- 375.010

-/- 744.131

Investeringen in materiële vaste activa

2

-/- 286.765

-/- 612.922

Investeringen in financiële vaste activa

3

-

306.627

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-/- 661.775

-/- 1.050.426

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afgifte lening u/g

4

-

-/- 225.000

Aflossen lening u/g

9

225.000

-

Betaald dividend aan aandeelhouders

-/- 10.400.000

-/- 11.364.000

Uitkering Interimdividend

-/- 3.800.000

-/- 8.000.000

Uitkering Agioreserve

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-/- 13.975.000

-/- 19.589.000

Netto kasstroom

-/- 7.573.261

12.025.571

Netto-liquiditeiten per 31 december

48.910.732

56.483.993