Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

De vennootschappelijke waarderingsgrondslagen zijn gelijk aan de geconsolideerde waarderingsgrondslagen. Voor de toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. Aanvullend volgen hier nog enkele specificaties.

ACTIVAZIJDE

31-12-2023

31-12-2022

Financiële vaste activa

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen (1)

Netto-vermogenswaarde per 1 januari

24.145.298

19.368.352

Uitkering dividend

-/- 23.927.198

-/- 19.150.252

218.100

218.100

Resultaat deelnemingen

9.406.069

23.927.198

storting aandelenkapitaal

-

-

Mutatie voorziening in verband met negatief eigen vermogen

-

-

Netto-vermogenswaarde per 31 december

9.624.169

24.145.298

PASSIVAZIJDE

31-12-2023

31-12-2022

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal (2)

Maatschappelijk kapitaal

2.000.000

2.000.000

waarvan niet geplaatst

-/- 1.559.000

-/- 1.559.000

441.000

441.000

Het geplaatste kapitaal bestaat uit 882 gewone aandelen á € 500.

Agioreserve (3)

Saldo per 31 december

2.779.670

2.779.670

Betreft het boven de nominale waarde gestorte bedrag op het aandelenkapitaal.

Wettelijke reserve (4)

Saldo per 1 januari

2.247.058

6.160.573

Geactiveerde ontwikkelingskosten

203.363

358.208

Afschrijving op ontwikkelingskosten

-/- 235.261

-/- 17.450

Resultaat deelnemingen

4.539.372

10.031.997

Uitgekeerd dividend

-/- 5.813.029

-/- 14.286.270

Saldo per 31 december

941.503

2.247.058

De wettelijke reserve heeft betrekking op de onverdeelde winst van de deelnemingen waar Heembouw geen meerderheidsbelang in heeft en daardoor niet zonder beperkingen uitkeringen van dit vermogen kan bewerkstelligen. Daarnaast is er een wettelijke reserve voor geactiveerde ontwikkelkosten.

31-12-2023

31-12-2022

Algemene reserve (5)

Saldo per 1 januari

12.447.875

9.382.354

Uitkering slotdividend vorig boekjaar

-/- 10.400.000

-/- 11.364.000

Uitkering interim dividend

-/- 3.800.000

-/- 8.000.000

Mutatie wettelijke reserve ingehouden winst deelnemingen

1.273.657

4.254.273

Mutatie wettelijke reserve geactiveerde ontwikkelkosten

31.898

-/- 340.758

Toevoeging winst vorig boekjaar

23.093.075

18.516.006

Saldo per 31 december

22.646.505

12.447.875

Groepsmaatschappijen (6)

15.472.297

147

Dit betreft m.n. gelden van de groepsmaatschappijen, die middels spaarproducten op Holding niveau worden beheerd.

Resultaatbestemming

Het resultaat over het boekjaar 2023 ad € 8.880.862 staat overeenkomstig de bepalingen van de statuten ter beschikking van de algemene vergadering.

De directie stelt voor om het resultaat boekjaar van € 8.880.862 toe te voegen aan de algemene reserve.