Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming)
Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

2023

2022

Netto omzet

16

220.524.459

279.152.945

Wijziging in voorraad onderhanden werk en

Gereed product

380.949

-/- 2.069.904

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

204.149

44.675

Som der bedrijfsopbrengsten

221.109.557

277.127.716

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

177.367.250

221.636.814

Lonen en salarissen

17

22.139.306

21.055.065

Sociale lasten (incl. pensioenlasten)

5.422.984

5.073.445

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

1.064.422

910.423

Overige bedrijfskosten

18

8.161.842

7.784.894

Som der bedrijfslasten

214.155.804

256.460.641

Bedrijfsresultaat

6.953.753

20.667.075

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

19

438.391

237.661

Rentelasten en soortgelijke lasten

20

-/- 1.117

-/- 171.642

437.274

66.019

Resultaat voor belastingen

7.391.027

20.733.094

Belastingen resultaat

21

3.049.537

7.825.132

Aandeel in resultaat van ondernemingen

waarin wordt deelgenomen

4.539.372

10.185.113

Resultaat na belastingen

8.880.862

23.093.074