Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening

Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening

Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

2023

2022

Netto omzet (16)*

Bedrijfsruimten

121.774.000

164.308.000

Kantoren

28.778.000

33.666.000

Woningen

69.973.000

80.811.000

Overig

-

368.000

Geproduceerde omzet

220.525.000

279.153.000

Overige opbrengsten

-

-

Totaal netto omzet

220.525.000

279.153.000

De omzet is geheel in Nederland gerealiseerd.

* afgerond op duizenden euro's

Som der bedrijfslasten

Lonen en sociale lasten (17)

Lonen en salarissen

22.139.306

21.055.065

Sociale lasten

3.339.546

3.019.823

Pensioenlasten

2.083.438

2.053.622

27.562.290

26.128.510

De personeelsbezetting uitgedrukt in FTE's bedroeg gemiddeld in 2023: 283 (2022: 276)

De samenstelling was als volgt:

Bouwplaatsmedewerkers, inclusief uitvoerders

67

68

Kantoormedewerkers

216

208

283

276

Overige bedrijfskosten (18)

Huisvestings-/kantoorkosten*

3.191.314

3.213.321

Autokosten**

1.078.179

1.090.808

Overige personeelskosten

2.475.143

2.328.821

Overige kosten

1.417.207

1.151.944

8.161.842

7.784.894

*in de kantoorkosten is in 2023 een bedrag van € 115.000 (2022: € 109.350) aan accountantskosten voor onderzoek van de jaarrekening opgenomen en € 1.500 (2022: € 4.586 ) aan kosten voor overige niet-controle adviesdiensten uitgevoerd door de accountantsorganisatie

**in de periode verwerkte leasetermijnen bedragen € 2.004.717 (2022: € 1.881.078). Een deel van de autokosten zijn rechtstreeks toegerekend aan werken.

2023

2022

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (19)

Bankrente

438.391

237.661

438.391

237.661

Rentelasten en soortgelijke lasten (20)

Bankrente

-/-          1.117

-/- 171.642

-/-          1.117

-/- 171.642

Belastingdruk (21)

2023

2022

in €

in %

in €

in %

Nominale belastingdruk

3.027.103

41,0%

7.765.896

37,5%

Effect fiscaal niet-aftrekbare kosten

22.911

0,3%

21.362

0,1%

Overige effecten

-/-          477

0,0%

37.874

0,2%

Effectieve belastingdruk

3.049.537

41,3%

7.825.132

37,7%

De effectieve belastingdruk is in 2023 hoger dan 25,8%, doordat (VPB-plichtig) resultaat deelneming niet gepresenteerd wordt in het resultaat voor belasting. Zou dit wel gedaan zijn, zou de effectieve belastingdruk 25,6% bedragen.

Bezoldiging Bestuurders en Commissarissen

In het verslagjaar bedragen de vergoedingen aan bestuurders in totaal € 872.472 (in 2022 € 889.464) en aan commissarissen in totaal € 116.750 (in 2022 € 110.500).

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar plaatsgevonden.