Governance (G)

Bekijk jaarverslag 2023

Governance (G)

Algemeen

Het zakelijk gedrag van Heembouw wordt medebepaald door onze cultuur. Onze kernwaarden zijn leidend voor hoe wij ons gedragen binnen en buiten de organisatie. Het gaat hierbij over zaken als integriteit, vertrouwen en (sociale) veiligheid. Maar het gaat ook over hoe wij onze processen en risico’s beheersen.

Onderdeel van het risicobeheersingssysteem is de procuratieregeling. Hierin is onder anderen vastgelegd wanneer er toestemming nodig is van de groepsdirectie of de RVC om bepaalde beslissingen te nemen of verplichtingen aan te gaan. Ons risicobeleid is reeds uiteengezet op deze pagina (new window).

Onze gedragsnormen zijn vastgelegd in een bedrijfscode, die is afgestemd op de gedragscode van Bouwend Nederland. Onze bedrijfscode is voor alle medewerkers leidend. In de gesprekken met nieuwe medewerkers wordt hierbij stil gestaan en wordt de intentie van de code toegelicht, gekoppeld aan de uitleg over de “mores” van het bedrijf. Het thema integriteit en de gedragsnormen en de manier waarop Heembouw hiermee omgaat, worden standaard behandeld in ons introductieprogramma in de vorm van een diverse vragen uit ons cultuurspel. Gedrag wordt echter niet alleen bepaald door de regels en procedures die zijn vastgelegd, maar vooral door hoe deze in de praktijk worden toegepast. Leidinggevenden hebben hierbij een voorbeeldfunctie. In dit kader bieden de directies van de klantgroepen ook elk jaar hun verantwoordingsbrieven aan, die met de groepsdirectie worden besproken.

In de bedrijfscode is een verwijzing opgenomen naar de Klokkenluidersregeling van Heembouw. In de Klokkenluidersregeling is geregeld hoe Heembouw omgaat met meldingen van (vermoedens) van misstanden. Ook staan in deze Klokkenluidersregeling de namen en telefoonnummers van de interne en externe vertrouwenspersoon.

Het is goed regelmatig expliciet bij dit thema stil te staan. Daarom organiseren we o.a. periodiek de eerder genoemde integriteitssessies, die we met de gehele organisatie houden. In samenwerking met een externe partij, is hiervoor een speciaal programma ontwikkeld. Met als doel om met elkaar in gesprek te gaan over sociale veiligheid, vertrouwen en integriteit. Afgelopen jaar hebben we de sessies in een theatervorm ingevuld. Acteurs speelden op het podium een aantal scenes, die zouden kunnen voorkomen binnen onze organisatie. Tijdens deze sessies hebben we ook stil gestaan bij diverse integriteitsvraagstukken zoals bijvoorbeeld de manier waarop wordt omgegaan met geschenken die een medewerker ontvangt van een betrokken partij. De medewerkers werd gevraagd na te denken over hoe zij zouden handelen in relatie tot de diverse voorgelegde situaties, waarna er mooie dialogen ontstonden en elkaars inzichten werden gedeeld.

Ook de jaarrekening geeft een goede inkijk in hoe Heembouw invulling geeft aan de Governance, naast de open en transparante wijze waarop de gerealiseerde resultaten van de organisatie worden weergegeven.