Geconsolideerde balans

per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming) Heembouw Holding B.V. Lees meer over Geconsolideerde balans .

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming) Heembouw Holding B.V. Lees meer over Geconsolideerde winst- en verliesrekening .

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming) Heembouw Holding B.V. Lees meer over Geconsolideerd kasstroomoverzicht .

Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat

De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening zijn opgemaakt volgens de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Lees meer over Grondslagen voor de consolidatie, de waardering en de bepaling van het resultaat .

Overige gegevens

Artikel 27 van de statuten vermeldt: Lees meer over Overige gegevens .