Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans

per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming)
Heembouw Holding B.V. (bedragen in €)

ACTIVA

31-12-2023

31-12-2022

Immateriële vaste activa

1

Software

594.404

617.952

Kosten van ontwikkeling

308.860

340.758

903.264

958.710

Materiële vaste activa

2

Aanpassingen bedrijfsgebouwen

1.573.459

1.770.202

Business Development

97.386

125.211

Machines en transportmiddelen

106.853

104.888

Gereedschappen en inventaris

935.455

1.060.052

2.713.153

3.060.353

Financiële vaste activa

Deelnemingen

3

642.939

1.916.596

Lening u/g derden

4

-

225.000

642.939

2.141.596

Voorraden

Grond

1.374.258

1.374.258

Gereed product

5

-

-

Onderhanden werk

6

3.241.023

2.915.159

Grond- en hulpstoffen

7

2.904

2.904

4.618.185

4.292.321

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Onderhanden projecten

8

363.415

2.112.752

Debiteuren

17.574.530

13.090.676

Gelieerde maatschappijen

9

58.456

6.283.535

Belastingen en premies sociale verzekeringen

10

2.268

-

Pensioenen

53.475

44.274

Overige vorderingen en overlopende activa

11

816.904

579.785

18.869.047

22.111.022

Liquide middelen

48.910.732

56.483.993

76.657.321

89.047.995

PASSIVA

31-12-2023

31-12-2022

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

441.000

441.000

Agioreserve

2.779.670

2.779.670

Wettelijke reserve

941.503

2.247.058

Algemene reserve

22.646.505

12.447.875

Resultaat lopend boekjaar

8.880.862

23.093.074

35.689.539

41.008.677

Voorzieningen

12

89.932

281.356

Schulden op korte termijn

Onderhanden projecten

13

13.399.948

8.240.481

Crediteuren

19.432.233

30.785.689

Gelieerde maatschappijen

6.949

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

14

4.873.921

5.225.994

Pensioenen

25.420

52.280

Overige schulden en overlopende passiva

15

3.139.378

3.453.518

40.877.849

47.757.962

76.657.321

89.047.995