Milieu en Omgeving (E)

Bekijk jaarverslag 2023

Milieu en Omgeving (E)

Algemeen

De materiële onderwerpen voor Milieu en Omgeving zien toe op klimaatverandering en de acties, die wij moeten nemen om aan het klimaatakkoord te voldoen. Ook zijn biodiversiteit en ecosystemen voor ons als ontwerpende bouwer een materieel onderwerp. Daarnaast maakt de aard van onze activiteiten, materiaalverbruik en circulariteit tot een materieel onderwerp. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van herbruikbare verpakkingsmaterialen kan de hoeveelheid plastic afval aanzienlijk gereduceerd worden.

Heembouw strategie 2024 | 2026

Voor onze missiedoelen wat betreft Omgeving, zetten we ook in het nieuwe plan in op de beweging op het gebied van grondstoffen, natuur en energie. Dat betekent onder andere de bewuste inzet van (circulair) materiaal en minder (plastic) afval; het versterken van de lokale biodiversiteit en klimaatadaptief ontwerpen en bouwen; en stikstof- en CO2-arm bouwen en energiebesparing op de bouwplaats.

Op de meeste doelen hebben we in de afgelopen twee jaar mooie resultaten geboekt, en we gaan door op de ingeslagen weg om het nog weer beter te doen. Wat nog niet goed ging, is de reductie van plastic afval op de bouwplaats. We wilden 30% minder plastic afval, maar door een paar grote projecten van bedrijfsruimten, is er zelfs meer plastic afval gemeten. We nemen de leerpunten mee en zetten, samen met onze partners en hun leveranciers en producenten, weer in op reductie. Hieraan hebben we als doel toegevoegd dat tenminste 50% van de reststroom van het plastic afval circulair is. Op het gebied van CO2 reductie, zetten we eveneens in op de verdergaande reductie van de emissie op de bouwplaats, waarbij we ook de emissie van en naar de bouwplaats (transport) meenemen.

Doelen 2024 | 2026
Naar ontwerpen en bouwen met een positieve impact

“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zijn oprecht gedreven om het beter te doen.” Als ontwerpende bouwer zijn we van het eerste ontwerp tot realisatie en onderhoud betrokken. We kunnen daarmee een groot verschil maken. Gebouwen leggen een fors beslag op ruimte en grondstoffen. Onze invloed hierop begint al bij de ontwerpkeuzes en loopt door tot op de bouwplaats. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid, en zijn intrinsiek gemotiveerd om hierin een positieve impact te maken. Minder slecht is geen optie, we willen het juist beter doen. Zodat onze plannen waarde toevoegen en uiteindelijk meer opleveren dan dat ze vragen. Dit kunnen we alleen bereiken in nauwe samenwerking met onze (strategische) partners.

Een zo laag mogelijk CO2 footprint is ons uitgangspunt. Dit start met de vraag wat er écht nodig is, om de klantvraag in te vullen. Een slimmer gebouw leidt tot een optimale footprint, ook in relatie tot het einde van haar levenscyclus. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met onze strategische partners. In 2030, met 2023 als basisjaar, willen we de uitstoot van CO2 met 50% beperkt hebben. Uiteindelijk is ons doel minimaal CO2 neutrale gebouwen en bouwplaatsen.

De pijlers van onze duurzaamheidsstrategie
  • Natuurinclusief ontwerpen en bouwen: versterken van de lokale biodiversiteit, klimaatadaptief ontwerpen en bouwen en vergroten van de belevingswaarde (‘biophilic design’)

  • Reduse, reuse, recycle: standaard inzetten op verlaging van de MPG (MilieuPrestatieGebouwen)

  • Emissiearm bouwproces: verlagen van de CO2-uitstoot op, van en naar onze bouwplaatsen

  • Afval: reductie van plastic afval op de bouwplaats

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen op al onze ontwerpende bouwer projecten
We richten ons op het versterken van de lokale biodiversiteit en klimaatadaptief bouwen. De natuur in Nederland staat onder druk. Daarom kijken we bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze projecten, hoe we meer ruimte kunnen bieden aan de natuur. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor klimaatadaptief bouwen. Welke maatregelen kunnen we nemen voor waterberging, hittestress en groen in de stad. Maar ook een plantrijke invulling van het terrein en diervriendelijke buitenverlichting. Los van de waarde voor klimaat en biodiversiteit is groen daarnaast een belangrijke geluksfactor. Een groene omgeving nodigt uit om buiten te zijn, is aantrekkelijk en gezonder. Voor mens, dier en klimaat.

Het integreren van natuur in onze projecten, met onder andere groene gevels, overvloedige beplanting, diervriendelijke buitenverlichting en nestkasten, bevordert de lokale biodiversiteit. In samenwerking met landschapsarchitecten en ecologen zorgen we ervoor dat deze ingrepen naadloos aansluiten op de lokale flora en fauna. Wij creëren hierdoor een omgeving die vaak een hogere biodiversiteit kent, dan toen we begonnen. Inmiddels is al meer dan 64% van onze ontwerpende bouwer projecten natuurinclusief ontworpen. Ons doel voor 2026 is dat 100% van de ontwerpende bouwer projecten natuurinclusief wordt ontworpen en gebouwd.

Altijd tenminste 40% onder de standaard MPG
De MPG (MilieuPrestatieGebouwen) is een algemeen aanvaarde standaard, die door de overheid wordt gehanteerd om de milieu-impact van materiaalgebruik in nieuwe bouwplannen vast te stellen. De MPG is voor utiliteitsbouw 1,0 en voor woningbouw 0,8 (norm 2023). Wij zetten in op een MPG die tenminste 40% onder de huidige MPG normen ligt. Al vroeg in de ontwerpfase maken we de eerste MPG-berekening en sturen daar actief op gedurende de verdere ontwerp- en uitvoeringsfase.  heeft bijvoorbeeld een MPG van 0,55. En is daardoor reeds ‘Paris proof’.

We kiezen bewust voor de toepassing van (circulair) materiaal. Dat kan door te werken met hergebruikte materialen, of natuurlijke (biobased) materialen zoals gecertificeerd duurzaam hout (new window), maar ook door het toepassen van nieuwe producten, die in de toekomst weer kunnen worden geremonteerd.

Emissievrij bouwen
We willen naar een emissie-vrije bouwplaats, en zetten in op de reductie van CO2- uitstoot op, van en naar de bouwplaats. Onder andere door de inzet van emissie-arm materieel, en de toepassing van duurzame brandstof. Op onze bouwplaatsen werken we aan energiebesparing door zelf energie op te wekken met zonnepanelensets op de bouwkeet. Elke bouwplaats is tevens voorzien van elektrische laadpalen. Ons eigen bedrijfswagenpark is nog verder geëlektrificeerd; we verwachten in de loop van 2024 de laatste fossiele bedrijfswagens te vervangen, waarmee onze bedrijfswagenvloot volledig elektrisch is. Ons beleid voor lease-auto’s is uiteindelijk gericht op volledig elektrisch. Nu al ligt het percentage volledig elektrische lease-auto’s op 75%. Verder zetten we bewust in op de inzet van emissie arm materieel, zoals emissievrije mobiele werktuigen en elektrische voertuigen. Bij de verlaging van de emissie op, van en naar de bouwplaats, spelen onze partners en leveranciers een belangrijke rol. Dit is een belangrijk punt op de agenda van onze overleggen en afspraken. Onze bouwplaats van Duinwijk in IJmuiden (new window), naast een Natura 2000 gebied, is zo goed als emissieloos.

Reductie plastic afval op de bouwplaats
Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton. Ruim 90% van het bouw- en sloopafval kan worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Daarom wordt het afval op onze bouwplaatsen gescheiden ingezameld en afgevoerd. Beter is het natuurlijk, om de afvalstromen te verminderen. Het afval van plastic verpakkingen, is een reststroom met een hoge milieu impact. We willen dit met 30% verlagen (referentiejaar 2023), en we willen dat tenminste 50% van het plastic afval dat overblijft, circulair plastic is. We hebben afgelopen jaren ondervonden, dat een structurele reductie van plastic afval een uitdagend doel is. Dat kunnen we alleen in nauwe samenwerking met onze (strategische) partners en hun leveranciers en producenten. We nemen de leerpunten van afgelopen periode mee en zetten, gezamenlijk met hen, in op structurele reductie.