Vennootschappelijke balans

Vennootschappelijke balans

per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming)
Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

ACTIVA

31-12-2022

31-12-2021

Immateriële vaste activa

Software

617.952

370.849

Business Development

340.758

-

958.710

370.849

Materiële vaste activa

Aanpassingen bedrijfsgebouwen

1.002.191

1.133.528

Machines en transportmiddelen

-

201

Gereedschappen en inventaris

746.828

688.509

1.749.019

1.822.238

Financiële vaste activa

Deelnemingen

24.145.298

19.368.352

Lening u/g derden

225.000

-

24.370.298

19.368.352

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Debiteuren

2.756

2.269

Groepsmaatschappijen

6.149.759

4.916.496

Belastingen en premies sociale verzekeringen

261.147

238.077

Overige vorderingen en overlopende activa

463.251

363.867

6.876.913

5.520.708

Liquide middelen

9.112.078

12.295.251

43.067.018

39.377.399

PASSIVA

31-12-2022

31-12-2021

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

2

441.000

441.000

Agioreserve

3

2.779.670

2.779.670

Wettelijke reserve

4

2.247.058

6.160.573

Algemene reserve

5

12.447.875

9.382.354

Resultaat lopend boekjaar

23.093.074

18.516.006

41.008.678

37.279.603

Voorzieningen

Jubileumuitkeringen

87.905

81.811

Negatieve waarde deelnemingen

-

-

87.905

81.811

Schulden op korte termijn

Onderhanden projecten

-

217.431

Onderhanden werk

138.352

74.484

Crediteuren

166.273

147.547

Groepsmaatschappijen

147

128.043

Belastingen en premies sociale verz.

1.316.847

1.145.004

Pensioenen

-

67.105

Overige schulden en overlopende passiva

348.816

236.369

1.970.435

2.015.984

43.067.018

39.377.399