Toelichting geconsolideerde balans

Toelichting geconsolideerde balans

Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

ACTIVAZIJDE

31-12-2022

31-12-2021

Immateriële vaste activa (1)

Boekwaarde
per 1 januari

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde

Boekwaarde

Software

370.849

385.923

138.820

617.952

370.849

Kosten van ontwikkeling

-

358.208

17.450

340.758

-

370.849

744.131

156.270

958.710

370.849

Cumulatieve aanschaffingprijs 31-12-2021

Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021

Cumulatieve aanschaffingprijs 31-12-2022

Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2022

Software

1.110.960

740.111

1.267.307

649.356

Kosten van ontwikkeling

-

-

358.208

17.450

1.110.960

740.111

1.625.515

666.805

Materiële vaste activa (2)

Boekwaarde
per 1 januari

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde

Boekwaarde

Aanpassingen bedrijfsgebouwen

2.010.290

75.556

315.643

1.770.202

2.010.290

Business Development

50.392

88.732

13.912

125.211

50.392

Machines en transport middelen

78.738

38.000

11.850

104.888

78.738

Gereedschappen en inventaris

1.062.164

410.635

412.746

1.060.052

1.062.164

3.201.584

612.922

754.152

3.060.353

3.201.584

Cumulatieve aanschaffingprijs 31-12-2021

Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021

Cumulatieve aanschaffingprijs 31-12-2022

Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2022

Aanpassingen bedrijfsgebouwen

3.330.488

1.320.198

3.342.949

1.572.746

Business Development

50.392

-

139.124

13.912

Machines en transport middelen

164.714

85.976

202.714

97.826

Gereedschappen en inventaris

3.209.388

2.147.224

3.438.777

2.378.725

6.754.982

3.553.398

7.123.564

4.063.209

Financiële vaste activa

31-12-2022

31-12-2021

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen (3)

Netto-vermogenswaarde per 1 januari

6.477.620

3.276.611

Uitkering dividend

-/- 14.286.270

-/- 4.000.000

-/- 7.808.650

-/- 723.389

Mutatie naar kortlopende vordering

-

-

Inbreng kapitaal

-/- 306.627

1.054.798

Retourstorting kapitaal

-

-

-/- 8.115.277

331.409

Resultaat deelnemingen

10.185.012

6.146.089

Mutatie voorziening in verband met negatief eigen vermogen

-/- 153.139

122

Netto-vermogenswaarde per 31 december

1.916.596

6.477.620

Lening u/g/ derden (4)

Saldo per 1 januari (incl. kortlopend)

-

-

Verstrekkingen gedurende boekjaar

225.000

-

Onttrekkingen gedurende boekjaar

-

225.000

-

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-

-

Saldo per 31 december

225.000

-

Het rentepercentage bedraagt 6%. De lening wordt afgelost op 1 maart 2032.

Voorraden

31-12-2022

31-12-2021

Gereed product (5)

Betreft de aanwezige onverkochte voorraad van reeds opgeleverde projecten.

-

-

Onderhanden werk (6)

Bestede kosten minus gefactureerde bedragen van debet projecten

3.246.807

5.183.856

In de winst-en-verliesrekening is een bedrag voor afwaardering van voorraden

en onderhanden werk begrepen van € 1.282.528

Grond- en hulpstoffen (7)

Betreft de per 31 december aanwezige voorraad hout, plaatmateriaal, hang- en sluitwerk, metalen platen en profielen.

2.904

2.904

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

31-12-2022

31-12-2021

Onderhanden projecten (8)

Bestede kosten, geactiveerde marge minus voorziening

37.786.035

11.149.409

Gefactureerd op onderhanden projecten

-/- 35.673.283

-/- 8.936.603

2.112.752

2.212.805

In de onderhanden projecten per 31 december 2022
is € 0 aan rente geactiveerd (2021: € 0).

Gelieerde maatschappijen (9)

6.283.535

4.007.617

Dit betreft met name de financiering van samenwerkingsverbanden
en deze vorderingen hebben een kortlopend karakter.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting

-

-

Sociale verzekeringen

-

-

Overige vorderingen en overlopende activa (10)

Licenties/onderhoudscontracten software

200.984

149.822

Inkoopbonussen

183.629

154.000

Verzekeringen

62.244

10.458

Leasebedragen

772

723

Diverse transitorische posten

132.156

137.279

579.785

452.283

Liquide middelen (11)

31-12-2022

31-12-2021

Vrije rekeningen

33.781.670

42.446.051

Deposito rekeningen

22.500.000

-

Geblokkeerde rekeningen

202.323

2.012.372

Totaalsaldo

56.483.993

44.458.422

PASSIVAZIJDE

Eigen vermogen

De specificatie en het verloopoverzicht van het eigen vermogen zijn, rekening houdend met RJ 265, opgenomen in de toelichting op de vennootschappelijke balans.

Voorzieningen (12)

31-12-2022

31-12-2021

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Voorziening voor jubileumuitkeringen

Saldo per 1 januari

81.811

101.338

Dotatie/vrijval lopend boekjaar

6.094

-/- 19.527

Saldo per 31 december

87.905

81.811

De voorziening wordt om de vijf jaar actuarieel berekend. In 2020 is dit (voor het laatst) gedaan. De overige jaren wordt er een indexatie toegepast, waarbij ook rekening gehouden wordt met de groei van het aantal personeelsleden.

Voorziening voor negatieve waarde deelnemingen

Saldo per 1 januari

346.590

346.468

Toevoegingen

-/- 153.139

122

Vermogensstortingen

-

-

Saldo per 31 december

193.451

346.590

Totaal voorzieningen

281.356

428.401

Schulden op korte termijn

31-12-2022

31-12-2021

Onderhanden projecten (13)

Bestede kosten, geactiveerde marge minus voorziening

-/- 111.766.962

-/- 157.611.700

Gefactureerd op onderhanden projecten

120.007.443

166.573.553

8.240.481

8.961.853

In de onderhanden projecten per 31 december 2022
is € 0 aan rente geactiveerd (2021: € 0).

Het totaal van de nog te ontvangen facturen bedraagt € 8.240.481.
Het totaal van de ontvangen voorschotten bedraagt nihil.

Het totaal van de bedragen die door opdrachtgevers zijn ingehouden op de termijnfacturen indien sprake is van formele ingebrekestelling bedraagt nihil. Het bedrag inzake geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties indien en voor zover deze worden gepresenteerd als onderdeel van de onderhanden projecten bedraagt nihil.

Onderhanden werken (14)

Bestede kosten minus gefactureerde bedragen van credit projecten

331.648

134.925

Belastingen en premies sociale verzekeringen (15)

31-12-2022

31-12-2021

Omzetbelasting

1.988.204

1.627.321

Loonbelasting en premieheffing

1.204.846

935.651

Vennootschapsbelasting

2.031.760

2.527.614

Sociale verzekeringen

1.184

11.398

5.225.994

5.101.985

Overige schulden en overlopende passiva (16)

31-12-2022

31-12-2021

Reservering personeelsgerelateerde kosten

2.838.339

2.778.855

Reservering kosten klachten

171.903

58.380

Accountants- en advieskosten

55.350

53.635

Verzekeringen

76.014

45.819

Rente

-

27.304

Diverse transitorische posten

311.912

131.215

3.453.518

3.095.208

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

31-12-2022

31-12-2021

Verstrekte bankgaranties

16.625.772

19.448.390

Verstrekte concerngaranties

182.266

1.604.816

Leaseverplichtingen voor wagenpark en printers

Leaseverplichting voor komend boekjaar

1.704.430

1.629.882

Leaseverplichting over 2e tot en met 5e jaar na balansdatum

2.075.076

2.344.546

Leaseverplichting na 5 jaar na balansdatum

24

-

Huurverplichtingen voor huisvesting

Huurverplichting voor komend boekjaar

921.563

880.239

Huurverplichting over 2e tot en met 5e jaar na balansdatum

1.356.077

1.391.185

Huurverplichting na 5 jaar na balansdatum

1.970.914

2.113.375

Licenties voor programmatuur

De verplichting tbv licenties voor komend boekjaar bedraagt

200.984

149.822

Voorwaardelijke verplichtingen

Huurverplichting

-

-

Grondafnameverplichting

-

-

De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van vennootschapsbelasting van Heembouw Bedrijfsruimten West B.V., Heembouw Amersfoort B.V., Heembouw Bedrijfsruimten Zuid B.V., Heembouw Wonen B.V., Hepark B.V., Heembouw Kantoren B.V., Heembouw Ontwikkeling Wonen B.V., Heembouw Ontwikkeling Bedrijfsruimten B.V., Heegro 3 B.V., West-End B.V., Heembouw Deelnemingen B.V., Heembouw Centrumplan B.V. en Heembouw Architecten B.V.

De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van omzetbelasting van Heembouw Bedrijfsruimten West B.V., Heembouw Amersfoort B.V., Heembouw Bedrijfsruimten Zuid B.V., Heembouw Wonen B.V., Hepark B.V., Heembouw Kantoren B.V., Heembouw Ontwikkeling Wonen B.V., Heembouw Ontwikkeling Bedrijfsruimten B.V., Heegro 3 B.V., West-End B.V. en Heembouw Architecten B.V.

De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van Heembouw Bedrijfsuimten West B.V., Heembouw Amersfoort B.V., Heembouw Bedrijfsruimten Zuid B.V., Heembouw Wonen B.V., Heembouw Kantoren B.V., Heembouw Ontwikkeling Wonen B.V., Heembouw Ontwikkeling Bedrijfsruimten B.V., Heegro 3 B.V., West-End B.V. en Heembouw Architecten B.V. In het kader van deze 403-verklaringen zijn deze B.V.'s vrijgesteld van het opmaken van een eigen jaarrekening.

HWO Deelnemingen B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van VOF Rijndijk 86.

De kredietfaciliteit is een gecommitteeerde rekening-courant krediet met ongewijzigde limiet. Voor deze kredietfaciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld: verpanding bedrijfsactiva en vorderingen uit aannemingsovereenkomsten.

Gelieerde maatschappijen

Met de gelieerde maatschappijen Heembouw Beheer B.V., Heevas B.V., Conradstaete 1 B.V., VOF Rijndijk 86, Stellar Development C.V. en ARA (ALMELO) C.V. hebben in het boekjaar transacties plaatsgevonden. Dit bestaat uit levering diensten en levering goederen. De transacties zijn gebaseerd op cost-plus methode met uitzondering van de doorbelasting kosten. Deze worden tegen werkelijke kosten doorbelast.

31-12-2022

31-12-2021

Door gelieerde maatschappijen aan Heembouw Groep:

levering diensten

3.079.290

1.274.805

Door Heembouw Groep aan gelieerde maatschappijen:

levering diensten

356.615

865.265

levering goederen

33.972.006

34.599.649