Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming)
Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

2022

2021

Netto-liquiditeiten per 1 januari

44.458.422

49.853.717

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

20.667.075

18.437.748

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen

1, 2

910.423

920.473

- Mutaties van voorzieningen

12

6.094

-/- 19.527

- Mutatie (niet) gerealiseerde waardeveranderingen

-

-

916.517

900.946

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie handelsvorderingen

1.719.286

-/- 3.464.306

- mutatie overlopende activa

9, 10

-/- 2.447.694

-/- 1.826.435

- mutatie voorraden en onderhanden projecten

5, 6, 7, 8, 13, 14

1.512.452

-/- 1.442.852

- mutatie handelsschulden

3.529.963

180.691

- mutatie schuld belastingen en sociale premies

15

619.864

-/- 791.862

- mutatie overlopende passiva

16

116.231

-/- 315.237

5.050.102

-/- 7.660.001

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

26.633.694

11.678.693

Ontvangen interest

20

237.661

153.290

Ontvangen dividend

3

14.286.270

4.000.000

Betaalde interest

21

-/- 171.642

-/- 188.527

Betaalde winstbelasting

15, 22

-/- 8.320.986

-/- 5.865.252

6.031.303

-/- 1.900.490

Kasstroom uit operationele activiteiten

32.664.997

9.778.203

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Leningen aan gelieerde maatschappijen

-

-

Investeringen in immateriële vaste activa

1

-/- 744.131

-/- 208.043

Investeringen in materiële vaste activa

2

-/- 612.922

-/- 500.658

Investeringen in financiële vaste activa

3

306.627

-/- 1.054.798

-/- 1.050.426

-/- 1.763.499

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afgifte lening u/g

4

-/- 225.000

-

Betaald dividend aan aandeelhouders

-/- 11.364.000

-/- 6.260.000

Uitkering Interimdividend

-/- 8.000.000

-/- 7.150.000

Uitkering Agioreserve

-

-

-/- 19.589.000

-/- 13.410.000

Netto kasstroom

12.025.571

-/- 5.395.295

Netto-liquiditeiten per 31 december

56.483.993

44.458.422