Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming)
Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

2022

2021

Netto omzet

17

279.152.945

228.234.130

Wijziging in voorraad onderhanden werk en

Gereed product

-/- 2.069.904

1.613.211

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

44.675

-

Overige bedrijfsopbrengsten

-

-

Som der bedrijfsopbrengsten

277.127.716

229.847.341

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

221.636.814

180.626.030

Lonen en salarissen

18

21.055.065

18.736.568

Sociale lasten (incl. pensioenlasten)

5.073.445

4.363.359

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

910.423

920.473

Overige bedrijfskosten

19

7.784.894

6.763.162

Som der bedrijfslasten

256.460.641

211.409.593

Bedrijfsresultaat

20.667.075

18.437.748

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

20

237.661

153.290

Rentelasten en soortgelijke lasten

21

-/- 171.642

-/- 188.527

66.019

-/- 35.237

Resultaat voor belastingen

20.733.094

18.402.511

Belastingen resultaat

22

7.825.132

6.032.593

Aandeel in resultaat van ondernemingen

waarin wordt deelgenomen

10.185.113

6.146.088

Resultaat na belastingen

23.093.075

18.516.006