Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans

per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming)
Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)

ACTIVA

31-12-2022

31-12-2021

Immateriële vaste activa

1

Software

617.952

370.849

Kosten van ontwikkeling

340.758

-

958.710

370.849

Materiële vaste activa

2

Aanpassingen bedrijfsgebouwen

1.770.202

2.010.290

Business Development

125.211

50.392

Machines en transportmiddelen

104.888

78.738

Gereedschappen en inventaris

1.060.052

1.062.164

3.060.353

3.201.584

Financiële vaste activa

Deelnemingen

3

1.916.596

6.477.620

Lening u/g derden

4

225.000

-

2.141.596

6.477.620

Voorraden

Grond

1.374.258

1.374.258

Gereed product

5

-

-

Onderhanden werk

6

3.246.807

5.183.856

Grond- en hulpstoffen

7

2.904

2.904

4.623.969

6.561.017

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Onderhanden projecten

8

2.112.752

2.212.805

Debiteuren

13.090.676

14.809.962

Gelieerde maatschappijen

9

6.283.535

4.007.617

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-

-

Pensioenen

44.274

-

Overige vorderingen en overlopende activa

10

579.785

452.283

22.111.022

21.482.668

Liquide middelen

11

56.483.993

44.458.422

89.379.643

82.552.160

PASSIVA

31-12-2022

31-12-2021

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

441.000

441.000

Agioreserve

2.779.670

2.779.670

Wettelijke reserve

2.247.058

6.160.573

Algemene reserve

12.447.875

9.382.354

Resultaat lopend boekjaar

23.093.074

18.516.006

41.008.677

37.279.603

Voorzieningen

12

281.356

428.401

Schulden op korte termijn

Onderhanden projecten

13

8.240.481

8.961.853

Onderhanden werken

14

331.648

134.925

Crediteuren

30.785.689

27.255.826

Gelieerde maatschappijen

-

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

15

5.225.994

5.101.985

Pensioenen

52.280

294.359

Overige schulden en overlopende passiva

16

3.453.518

3.095.208

48.089.610

44.844.155

89.379.643

82.552.160