Doelen duurzaamheid

Bekijk jaarverslag 2022

Doelen duurzaamheid

Thema's van onze duurzaamheidsstrategie

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen is één van de vier thema’s waar we in onze duurzaamheidsstrategie op inzetten.

De andere thema’s zijn:
• Circulair bouwen: verlaging van de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen)
• Verlagen van de CO2-uitstoot op onze bouwplaatsen door inzet van emissie-arm materieel
• Reductie van plastic afval op de bouwplaats

Standaard een minimaal 30% lagere MPG-score

Bij het ontwerpen en bouwen van duurzame panden kijken we onder andere naar de milieubelasting van de materialen die in een gebouw worden toegepast. De MPG-score geeft aan hoe duurzaam het materiaalgebruik is en maakt het mogelijk de duurzaamheid van materialen en gebouwen met elkaar te vergelijken. Als ontwerpende bouwer kunnen we - in vergelijking met andere bouwbedrijven - betere keuzes maken als het gaat om inzet van duurzame materialen. Daar hebben we een ambitieuze doelstelling voor gesteld, namelijk dat we op onze projecten een MPG realiseren die tenminste 30% lager ligt dan de wettelijke norm (peil 2021). Die is voor kantoren 1,0 en voor woningen 0,8. Zolang er nog geen wettelijke norm is voor bedrijfsruimten, hanteren we daarvoor de kantoren-norm van 1,0. Door al vroeg in het ontwerptraject te beginnen met de berekening kunnen we ook goed zien wat de impact is van bepaalde ontwerpkeuzes. Zo kunnen we onze ontwerpen vanaf de start al duurzamer maken door materialen te kiezen met een lage MPG. Hierin spelen ook onze leveranciers en partners een belangrijke rol. Samen zetten we in op verantwoorde materiaalkeuze, en werken aan de ontwikkeling van duurzame materialen, die we kunnen toepassen in onze projecten. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van een circulaire betonvloer met onze partner in bedrijfsvloeren, Van Berlo, die is toegepast in de nieuwbouw van DC Vomar in Alkmaar.

Eind 2022 zagen we dat de gemiddelde MPG-score over onze projecten maar liefst 52% onder de norm van 2021 ligt. Zo creëren we voor onze klanten een duurzame plek, waar mensen graag willen zijn en die aantoonbaar bijdraagt aan verlaging van de CO2 footprint.

Dakconstructie van staal met houten spanten bij Virgo Aalsmeer

Lagere CO2-uitstoot op onze bouwplaatsen

We willen de CO2-uitstoot en emissie op onze bouwplaatsen verminderen, onder andere door de inzet van emissie-arm materieel, zoals emissievrije mobiele werktuigen en elektrische voertuigen. Verder zorgt de inzet van HVO100 diesel in plaats van gewone diesel voor veel CO2-besparing. HVO100 (100 procent Hydrotreated Vegetable Oil) bestaat uit reststromen van onder andere plantaardige vetten, is volledig fossiel-vrij en is een (bijna) CO2-neutraal alternatief voor diesel. Voor het grondwerk is HVO100 nu onze standaard. Dit heeft op het project uitbreiding New Logic VI in Son en Breughel circa 32% CO2-uitstoot bespaard. HVO100 is weliswaar iets duurder dan fossiele diesel, en we zien dit als de groene meerprijs voor een beter milieu. Voor een emissie-arme bouwplaats is het belangrijk dat onze leveranciers en partners onze ambities kennen én delen. Zodat er onder andere voldoende elektrisch materieel beschikbaar komt en de bekendheid met HVO100 toeneemt. Daarnaast werken we op onze bouwplaatsen aan energiebesparing door zelf energie op te wekken met zonnepanelensets op de bouwkeet en is elke bouwplaats voorzien van elektrische laadpalen.

Zonnepanelensets op het ketenpark zorgt voor reductie emissie op de bouwplaats

Reductie van plastic afval op de bouwplaats

Het afval van plastic verpakkingen is een reststroom met een hoge milieu impact. Het is ons doel om het plastic afval op de bouwplaats met tenminste 30% te reduceren ten opzichte van de nul-meting in 2021. Dit vraagt nog extra aandacht en een verdere intensivering van de samenwerking met onze partners in de keten.

We meten elk kwartaal de hoeveelheid plastic afval op de bouwplaats. De metingen in 2022 lieten een toename zien. Belangrijkste oorzaken zijn dat door groeiende bewustwording, de afvalscheiding op de bouwplaats is toegenomen; wat explicieter duidelijk maakt hoeveel plastic er eigenlijk op de bouw is, waar dit eerder deels verdween in het puinafval. En daarnaast is op een paar grote bedrijfsruimten projecten gebleken, dat bepaalde ontwerpkeuzes voor bijvoorbeeld gevelelementen tot meer verpakkingsmateriaal leiden, en daarmee meer afval. Dit inzicht heeft ons, en onze ketenpartners veel geleerd. Door samen zo vroeg mogelijk in het proces goed te kijken naar de impact van ontwerp- en materiaalkeuzes op de afvalstroom, kunnen we het plastic verpakkingsmateriaal gaan beperken. Zo zijn op ons laatste project voor Applied Medical de verlichtingsarmaturen in herbruikbare transportboxen geleverd in plaats van in plastic en wordt het snijafval van PVC dakbedekking door Primadak/Renolit op alle projecten van Bedrijfsruimten gerecycled.